Všeobecné obchodné podmienky

 1. Základné ustanovenia
  1. PARADAJKOVO s.r.o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, IČO: 50 693 051, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 117197/B (ďalej ako „dodávateľ“), vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky za účelom úpravy podmienok dodávok tovaru pre odberateľov.
  2. Dodávateľom sa rozumie obchodná spoločnosť PARADAJKOVO.
  3. Odberateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá tovar od dodávateľa na účely jeho ďalšieho predaja.
  4. Tovarom sa rozumejú paradajky podľa aktuálnej ponuky dodávateľa.  
 2. Objednávka, prijatie, odmietnutie objednávky
  1. Objednávka musí obsahovať:
   - obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH odberateľa,
   - druh, trieda a množstvo objednávaného tovaru,
   - lehotu dodania tovaru dohodnutú na základe osobitnej zmluvy,
   - miesto dodania tovaru dohodnuté na základe  osobitnej zmluvy alebo predajné miesto dodávateľa,
   - požadované balenie podľa ponuky dodávateľa alebo dodávku tovaru v papierových prepravkách podľa ponuky dodávateľa, 
   - dátum odoslania objednávky.
  2. Objednávka musí byť doručená dodávateľovi minimálne 24 hodín pred dohodnutou lehotou dodania tovaru.
  3. Dodávateľ objednávku prijme alebo ju odmietne prijať podľa svojich aktuálnych prevádzkovo-predajných kapacít.Prijatím objednávky zo strany dodávateľa je kúpna zmluva uzavretá. Dodávateľ je oprávnený objednávku odmietnuť alebo čiastočne odmietnuť v prípade, ak aktuálne prevádzkovo-predajné kapacity dodávateľa nepostačujú na jej splnenie alebo čiastočné splnenie.
  4. Objednávka, prijatie alebo odmietnutie prijatia objednávky budú zasielané elektronicky, prostredníctvom e-mailu na adresy dohodnuté v osobitnej zmluve. 
 3. Dodacie podmienky
  1. Tovar bude zabalený v obaloch alebo dodaný v papierových prepravkách podľa prijatej objednávky. 
  2. Miesto dodania tovaru určené podľa prijatej objednávky ako miesto dohodnuté na základe  osobitnej zmluvy alebo predajné miesto dodávateľa.
  3. Termín dodania tovaru je počas pracovných dnív bežných prevádzkových hodinách, v čase od 08,00hod. do 18,00 hod., ak nie je v osobitnej zmluve dohodnuté inak.
  4. Odberateľ potvrdí prevzatie dodaného tovaru na dodacom liste. Za dodací list sa považuje aj faktúra alebo príjmový doklad potvrdený odberateľom.
  5. Momentom dodania tovaru prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na odberateľa. 
 4. Kúpna cena a platobné podmienky
  1. Dodávateľ zasiela odberateľovi aktuálny cenník tovaru platný na dodávateľom vopred určené obdobie elektronicky, prostredníctvom e-mailu na adresy dohodnuté v osobitnej zmluve. 
  2. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu dodaného tovaru podľa cenníkaplatného v deň dodania tovaru.
  3. Kúpna cena bude vyúčtovaná daňovým dokladom (faktúra alebo príjmový doklad) vystaveným dodávateľom. Kúpna cena je splatná pri dodaní tovaru, ak nie je v osobitnej zmluve dohodnuté inak.
  4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom jej prevzatia dodávateľom alebo dňom jej pripísania na účet dodávateľa.
  5. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny riadne a včas, je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia. Nárok dodávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. 
  6. V prípade nezaplatenia kúpnej ceny tovaru riadne a včas v lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený jednostranne prerušiť dodávky tovaru, a to bez ohľadu na prijatú objednávku. Za prípadné škody tým spôsobené dodávateľ nezodpovedá.
  7. V prípade, ak odberateľ neuhradil kúpnu cenu tovaru vyúčtovanú dvoma alebo viac faktúrami v lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený jednostranne odstúpiť od  zmlúv uzavretých s odberateľom. 
 5. Vady dodaného tovaru
  1. Odberateľ je povinný uplatniť reklamáciu  za vadne dodané množstvo, druh, triedu alebo dodané balenie tovaru bezodkladne pri dodaní tovaru, inak za nedodávateľ nezodpovedá. 
 6. Doručovanie
  1. Akákoľvek listina zaslaná na adresu odberateľa sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia odberateľom alebo dňom odmietnutia jej prevzatia. Listina sa považuje za doručenú aj v prípade jej uloženia na pošte alebo v prípade jej vrátenia dodávateľovi ako nedoručiteľnej z akéhokoľvek dôvodu, a to v deň nasledujúci po jej vrátení dodávateľovi.
  2. Listiny sa zasielajú na adresu sídla/miesta podnikania známu z aktuálneho obchodného/živnostenského registra, ak nie je v osobitnej zmluve dohodnutá iná korešpondenčná adresa.
  3. Dodávateľ a odberateľ si vyhradzujú zasielanie objednávok, ich prijatie alebo odmietnutie/čiastočné odmietnutie, ako aj zasielanie cenníkov a s tým spojenú komunikáciu elektronicky, prostredníctvom e-mailu, na  adresy dohodnuté v osobitnej zmluve. 
 7. Ochrana osobných údajov
  1. Dodávateľ v postavení prevádzkovateľa spracúva osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EP a Rady 2016/679 (ďalej len „GDPR“) odoberateľ prijíma informatívny súhlas týkajúci sa ochrany osobných údajov fyzických osôb odberateľov, fyzických osôb - štatutárov, vedúcich zamestnancov, zamestnancov alebo iných kontaktných osôb – právnických osôb (ďalej len „dotknuté osoby“), ktorých osobné údaje si dodávateľ a odoberateľ v rámci plnenia práv a povinností zo zmluvných vzťahov vzájomne poskytnú.
  2. Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje výlučne za účelom plnenia zmluvného vzťahu. Po ukončení predmetného účelu alebo po ukončení vzťahu príslušnej fyzickej osoby k odberateľovi, prípadne po ukončení platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu alebo s ním súvisiacich zmlúv a iných dokumentov alebo plnení, sa dodávateľ zaväzuje, že zabezpečí likvidáciu poskytnutých osobných údajov, pokiaľ sa s dotknutou osobou nedohodene inak.
  3. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude poskytnuté osobné údaje spracúvať len v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje GDPR a ani iným relevantným zákonným predpisom.
  4. Dotknuté osoby majú právo požadovať od dodávateľa prístup k ich osobným údajom ako aj právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti ich spracúvaniu alebo právo na prednosť údajov.
  5. Dotknuté osoby majú tiež právo na obhajobu svojich práv prostredníctvom zodpovednej osoby ak je určená alebo podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR.
 8. Záverečné ustanovenia
  1. Dodávateľ uverejňuje tieto Všeobecné obchodné podmienky na svojich internetových stránkach.
  2. Vzťahy podliehajúce týmto Všeobecným obchodným podmienkam sa riadia slovenským právnym poriadkom.
  3. Dohody dodávateľa odberateľa, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú neplatné.
  4. Dodávateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky jednostranne zmeniť, doplniť alebo vydať  nové znenie všeobecných obchodných podmienok.
  5. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 01.05.2019. 

 

PARADAJKOVO, s.r.o.

Ing. Martin Jurčo, konateľ